Eşya
Tanım Bu kart, perakende ambalajların numune alma prosedürlerine ilişkin genel bir bakış sunmaktadır. Ancak özel ürünler için ek koşullar uygulanabilir ve bunlar, burada kapsanmamaktadır. Lütfen yürürlükteki mevzuatlara ve uygun standartlara bakınız.

Perakende ambalajlar, sevkiyat içerisindeki en küçük tek bir ambalaj ağırlığının 5 l veya 5 kg'yi aşmadığı, başka bir deyişle çeşitli konserve kutular, şişeler, kavanozlar ve çantalar gibi ambalajlar olarak tanımlanır.

Perakende ambalaj, özellikle evsel kullanım için bir bireye satılmak üzere hazırlanmış herhangi ambalaj olarak kabul edilmelidir.
 • Baharat veya bitki olması halinde bu, 10-25 g küçüklüğünde bir miktarı ifade eder.
 • Diğer mallar için genellikle 100 g ila 2 kg (veya 2 l) arasında bir ambalajı ifade edecektir.
 • Bazı homojen olmayan mallar için (ör. köpek maması) bu, 25 kg'ye kadar torbalar veya çantaları kapsayabilir.

Perakende ambalajlar
Her numune için tavsiye edilen asgari miktar Sevkiyattaki miktara bağlı olarak, paçal numune oluşturmak amacıyla numune alınması için tavsiye edilen minimum ambalaj sayısı:

Eşya partisi büyüklüğü
(ambalaj sayısı)
Numune alınması için tavsiye edilen
ambalaj sayısı
2-100 2
101-1 000 4
1 001-10 000 6
10 001-150 000 10
150 001-500 000 20
> 500 000 25

FAO/WHO — CAC/GL 50-2004'ten uyarlanmış, azaltılmış muayene seviyesi için tablo 17. Bu tabloya istisnalar, aşağıdaki numune alma planında açıklanmaktadır.

Ambalajların küçük olması halinde, nihai numunenin en az 250 g olmasını sağlayın.

Sevkiyat homojen ise (tüm ambalajlar aynı etikete, içeriğe, net ağırlığa veya hacme, üretim veya parti numarasına ve/veya son kullanma tarihine sahipse) daha az ambalaj numune olarak alınabilir. Prensip olarak, laboratuvar talebiyle ulusal yönergelere uygun olarak minimum özdeş nihai numunelermiktarı/ağırlığı yeterli olmalıdır.

Homojenlik: Perakende satış için ambalajlanmış ürünler genellikle topluca üretilmiş ve tek tip yapıda veya homojenlikte olacaktır. Ancak, bazı eşya için ürünün doğal değişkenliği, perakende ambalajların tek tip veya homojen olmadığını ifade edebilir. Her durumda, alınan numune sayısına ilişkin olarak takdir yetkinizi kullanabilirsiniz.
 • Ambalajların tek tip oldukları açık ise (ör. aynı üretim tarihli veya parti numaralı mamul mallar) alınan ambalaj sayısı, bir bütün olarak sevkiyatı temsil ettiği sürece azaltılabilir. Ancak, analiz için gerekli minimum miktarı almayı unutmayın.
 • Ambalajların tek tip olduğuna dair herhangi bir şüphe varsa, örneğin içerikler arasında gözle görülür farklılıklar bulunuyorsa numunenin temsili olmasını sağlamak için numune ölçeğinin gerektirdiği miktardan fazla, ek ambalajlar alın.
 • Bu ölçekten daha fazla ya da daha az alarak, ölçeğe uymamanız halinde gerekçelerinizi numune alma formuna kaydetmelisiniz.
Perakende ambalajlara özgü EN/ISO standartları ve mevzuatlar
 • FAO/WHO. Numune Almaya İlişkin Gıda Kodeksi (Codex Alimentarius) Genel Yönerge — CAC/GL 50-2004.

Mevzuat (teknik standartlar veya özellikler): lütfen numune alımına ilişkin ulusal mevzuat ve yönergelerinize bakınız.


Gerekli ekipman
Kullanılan yönteme bağlı olarak tavsiye edilen numune alma araç gereci
 • Genel araç gereçler: bıçak, makas, maşa, el feneri vb.
Numune alınması için kullanılacak kaplar
 • Plastik çantalar, farklı şekil ve boylarda (P00)
 • Karton kutular, kartonlar (R01)
Güvenlik tedbirleri ve risk değerlendirmesi Sağlık ve güvenliğe ilişkin hususlar için lütfen ulusal mevzuat ve yönergelere bakınız.

 • Normal koşullar altında perakende ambalajlar içerisindeki eşya belirli tehlikeler teşkil etmez.
 • Gıda maddeleri için: içeriğine karşı özel bir alerjiniz bulunmadıkça belirli hiçbir tehlike yoktur.
 • Diğer müstahzarlar için: MSDS veya ADR ve orijinal ambalaj üzerindeki güvenlik ve sağlığa zararlı etiketlerine bakınız.
 • Koruyucu eldivenler, güvenlik gözlükleri ve/veya koruyucu maske takın (gerekliyse).

Numune alma planı
Sevkiyat türü Açıklama
Gümrük muayenesine sevkler Paçal numune uygun sayıda artımlı numunedenoluşur: sevkiyatın tüm kısımlarından, açılmamış perakende ambalajları içerisinde alınan konserve kutuları, şişeler, kavanozlar veya çantalar. Aynı gümrük beyanı ile kapsanan eşyaların temsili olarak genellikle bir numune alınır.

CAP (ihracat iadeleri) veya tüketim vergisi kontrolüne sevkler Paçal numune, uygun sayıda artımlı numuneden oluşur: sevkiyatın her bölümünden, açılmamış perakende ambalajları içerisinde alınan konserve kutuları, şişeler, kavanozlar veya çantalar. Numune alınacak minimum ambalaj sayısı aşağıdaki Tabloda gösterilmektedir. Sevkiyat, bir üretim hattından (eşya partisi numarası aynı) oluşan eşyalardan meydana geliyorsa az sayıda numune alınabilir.

Ayrıca, numune olarak alınan sevkiyat oranının dikkate alınması da önemlidir; bkz. Genel bölüm.


Detaylı bilgiler
Numune alma prosedürü
 • Farklı eşya partilerinden ayrı ayrı numune alınmalıdır. Ambalajın üzerindeki etiketler, sevkiyatın farklı üretim partileri veya tarihleri içerip içermediğini ve farklı partilerdeki ürünlerin nitelik olarak farklılık gösterip göstermediklerini belirtir.
 • Ambalajın üzerindeki etiketler, sevkiyatın farklı ürünler içerdiğini belirtiyorsa (örneğin bir reçel sevkiyatı farklı reçel çeşitlerini içerebilir) her bir türden numune almalısınız.
 • Ambalajların bütünlüğü ve son kullanma tarihi daima incelenmelidir.
 • Numune olarak alınan perakende ambalajlar açılmamalı veya içerikleri diğer numune kaplarına konulmamalıdır.
 • Orijinal ambalajdaki bilgilerin silinmesini veya kapanmasını önlemek için tedbirler alınmalıdır. Gümrük etiketi, orijinal ürünün ticari etiketlerini kapatmamalıdır (marka, üretici, içindekiler, son kullanma tarihi vb.). Numune alınan perakende ambalajların bir çantaya yerleştirilmesi ve etiket ve mühürlerin çantaya sabitlenmesi tavsiye edilir.
 • Ürünün son kullanma tarihi sona ermek üzereyse veya son kullanma tarihini geçmişse, sevkiyattan genellikle belirli gerekçeler bulunmadıkça numune alınmayacaktır.
Numune alma formu
 • Numune alma formunu doldurun. Bir nüshası numunelere eklenmeli ve bir diğer nüshası kayıtlar için saklanmalıdır.
Taşıma
 • Taşıma koşullarının, nakledilecek numunelerin bütünlüğü ve özelliklerini güvence altına almasını sağlamalısınız.
 • Eşya için uygun taşıma koşullarının doğru bir şekilde yürütülmesini sağlayın. Gerekli olması halinde, uygun sağlığa zararlı sembolleri ve/veya sıcaklık koşulları, herhangi dış ambalajın üzerinde açık bir şekilde belirtilmelidir.
 • Herhangi çapraz bulaşma ihtimalini önlemek amacıyla gıda ve kimyasal ürünlerin numuneleri nakliye aracında ayrı ayrı (yük ambarı, ambalaj kutuları vb.) taşınmalıdır.
Depolama
 • Saklama koşulları, alınan numunelerin özelliklerine ve niteliklerine göre belirlenir.
 • Eşya için uygun saklama koşullarının doğru bir şekilde yürütülmesini sağlayın. Gerekli olması halinde, uygun sağlığa zararlı sembolleri ve/veya sıcaklık koşulları, herhangi dış ambalajın üzerinde açık bir şekilde belirtilmelidir.
 • Temiz, kuru, karanlık, serin ve yeterli düzeyde havalandırılmış bir odada saklayın.Revizyonlar
Sürüm Tarih Değişiklikler
1.0 12.10.2012 İlk sürüm
1.01 15.12.2015 Güncelleme – rafine numunelerin miktarı